Iranian Church on the Way
About Us Mission Schedule Resources Audio and Video Bible Prayer News Contact Us


Welcome to our media resource center. Here you'll find streaming-audio sermons, songs of worship (in mp3 format), and streaming videos .
To hear the sermons and to view the videos you will need Real Player, which you can get here.

موعظه ها
(Real Audio and MP3 format)

موعظه های متفاوت

سری موعظه ها

درک، پذیرش و قدم برداشتن در راه تبدیل

مسیح و مسحیت زنده

رشد در پری حیات

صلیب

آگاهی و قدرت ما در سختیها

در راه باریک

درسهایی از یک...

دعایی برای زندگی مسیحی

نقش ایمان در زندگی پیروز

روز پدر

تشویق

روز داوری

نقش اصلاح روحانی قبل از روز داوری

انتظارات و پیش داوریهای انسان - مقدمه

 

 

 

 

 


نحمیا

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

 

ایمان

بعضی مشخصات ایمان پیروز

اهمیت و نقش ایمان

چگونگی پیدایش ایمان

ایمان نجات بخش که بتوسط آن از دل شناخته میشویم

پایداری در ایمان در سختیها برای غلبه بر دنیا

 

حقیقت

حقیقت - ۱

حقیقت - ۲

حقیقت -۳

۴- تبدیل در حقیقت را از کجا شروع کنیم؟

 

امید

امید - ۱

امید - ۲

 

حضور خدا

شواهدی از حضور خدا در زندگی ما

زندگی با حضور خدا تا چه حد؟

شاهدان، پیروان و حاملان حضور

تجلی و نزدیکی تدریجی حضور خدا به انسان و در انسان

 

دریافت روحانی کریسمس

نگذاریم کریسمس را از ما بدزدند

درس - ۱

درس - ۲

دری - ۳

 

کلیسایی با احساسات سالم روحانی

شهامت در پیگیری سلامت احساسات روحانی

پذیرش هدیه احساساتمان

در وفاداری به زندگی که خدا برای ما میخواهد

برای پیشروی به عقب برگردیم -۱

برای پیشروی به عقب برگردیم -۲

پذیرش غم و از دست رفته ها

محبت سامری نیکو

مسیح، نمرنه محبت درست

احساسات ناسالم روحانی

عشق، مهمترین شاخص زندگی مسیحی

سفر از میان دیوار

زندگی، بعد از گذشت از دیوار

دریافت هدیه حد و مرز و محدودیتها

 

رشد روحانی

از خودمان شروع کنیم -۱

از خودمان شروع کنیم-۲

رشد روحانی

 

انضباطهای روحانی

دیدی بر انضباط روحانی

انضباط تعمق

انضباط دعا

انضباط روحانی

انضباط تسلیم و اطاعت

انضباط خدمت

مقدمه ای بر انضباط روحانی

سِر یوغ راحت

انضباط اعتراف

انضباط خلوت

انضباط تجلیل

انضباط سادگی -۱

انضباط سادگی -۲

انضباط روزه

انضباط مطالعه -۱

انضباط مطالعه -۲

 

کهانت ملوکانه

کاهنانی که پادشاهند

پادشاهی که قولهای خدا را از دست داد

پادشاهی ای که هرگز بر قرار نشد

پادشاهی که دیدش را از دست داد

چطور کهانت نکنیم - کاهنینی که خود سوختند

امتیازات، وظایف و عملکرد کهانت در زندگی مسیحی

رشد داوری در جانشینی داور قبلی

کاهن و داوری که مورد داوری خدا قرار گرفت -۱

کاهن و داوری که قبل از داوری خدا جانشین خود را تربیت کرد - ۲

 

رشد روحانی

 

The priests who were consumed  
Truth & Love  
The king who lost his vision  
The Kingdom that never happened  
The King Who Lost the Promise  
2007-10-21  
2007-10-14  
2007-10-07  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Church  
Fellowship  
How Is Your Zeal?  
Man's Position In Relation To God  

 Worship Songs (mp3 format)


Videos (Real Video format)

Youth